Sistemes de Control

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU és una societat anònima que es regeix per la legislació civil i mercantil.

En tot el referent a la capacitat de l'empresa, publicitat, procediment de licitació i formes d'adjudicació, la societat actua d'acord a l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana i als Estatuts de la Societat, entre altres disposicions essencials.

Construccions

La societat està regida i gestionada per la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració.

El conveni signat entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) té com a finalitat articular les bases que, d'acord amb les disposicions vigents, permetin concretar les pautes que s'han de seguir en l'execució dels encàrrecs que Infraestructures.cat porti a terme com a mandatària de la Generalitat, així com les facultats de seguiment i control del Departament al qual es troba adscrita l’organització.

Així mateix, la societat està sotmesa a controls operatius, financers i comptables periòdics, tals com auditories internes i externes.

Infraestructures.cat controla al detall la seva pròpia gestió econòmica, administrativa i financera, i vetlla per gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos, compliment de terminis, assegurament de la qualitat, prevenció de riscos laborals i respecte al medi ambient. Per això, l'empresa ha dissenyat un procediment integrat de gestió altament efectiu dels processos de licitació, contractació i recepció d'obres. A més, automatitza la generació de la majoria dels documents i informes dels processos administratius gràcies a la integració del sistema amb l'ofimàtica. Per altra part, aporta un elevat estalvi de temps en la gestió i el control econòmic i financer de clients i proveïdors. També disposa d’un sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient basat en les normes internacionals ISO 9001 i ISO 14001 que són fonamentals per a la gestió eficaç de les actuacions que li són encarregades.

Les dades per a la planificació, seguiment i control de les obres són elaborades per la Unitat de Planificació i Sistemes de Qualitat, que disposa d'uns sistemes informàtics que recullen la informació de les actuacions des de la recepció de l’encàrrec fins a la finalització de les obres. Amb aquestes dades, conjuntament amb el Departament de Comptabilitat i Finances, s’elabora el Pla Economicofinancer de la societat.